การประชุมคณบดีปี2540 ครั้งที่14

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2540 ครั้งที่14

Description

1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

2 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 13/2540 เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2540

3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
4.16 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 11/2540 เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2540 ระเบียบวาระที่ 5.7
4.17 ร่างแนวทางการดำเนินงานบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น (ให้นำเอกสารเดิม ในคราวประชุม ครั้งที่ 13/2540 ระเบียบวาระที่ 5.1 มาพิจารณา)

4 เรื่องเสนอใหม่
4.18 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.18.1 สถาบันวิจัยและพัฒนาขอยุติการทำหน้าที่ในการบริหารโครงการหลักสูตร การจัดการการพัฒนาชนบท (MRDM)
4.18.2 เสนอข้อคิดเห็นจากการประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับความร่วมมือกับ First Global Community College
4.18.3 การพิจารณากำหนดมาตรการในการกำกับดูแลความถูกต้องในการเสนอเพื่อขออนุมัติปริญญา
4.18.4 ร่างประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ /2540) เรื่อง อัตราค่าจ้างนักศึกษาปฏิบัติงานพิเศษ พ.ศ.2540 และร่างประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ /2540) เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าสอนพิเศษ
4.18.5 กำหนดระเบียบและขั้นตอนการสรรหาหัวหน้าภาควิชา

4.19 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
4.19.1 รายงานการวิจัยกิจกรรมศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยขอนแก่น
4.19.2 รายงานผลการตรวจสอบบัญชีประจำปีงบประมาณ 2540 ของศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยขอนแก่น และ เค.เค.ยู.ฟูจิ เอกซ์เพรส
4.19.3 รายงานสาเหตุการพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาของนักเรียนมหาวิทยาลัยขอนแก่น

5 เรื่องอื่นๆ

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2540-07-16

Files

d2540-15.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “การประชุมคณบดีปี2540 ครั้งที่14,” KKU Archives, accessed September 22, 2023, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/446.

Output Formats