การประชุมคณบดีปี2529 ครั้งที่16

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2529 ครั้งที่16

Description

ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 15/2529
เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2529

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน (ไม่มี)

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
3.1 ทรงรับเชิญเสด็จฯ มาพระราชทานปริญญาบัตรแกผู้สำเร็จการศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
3.2 เรื่องนำเสนอสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 ขอน้ำจากท่อส่งน้ำของมหาวิทยาลัยขอนแก่นไปใช้ในศูนย์ศึกษาค้นคว้าฯ
4.2 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการจ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยให้แก่เจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยเป็นกรณีพิเศษ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2529
4.3 ร่างประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่.....) เรื่องแก้ไขประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 480 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2528

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 บันทึกความร่วมมือ การนำเทคโนโลยีสู่ภาคเกษตรและภาคอุตสาหกรรมระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการพลังงานกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น
5.2 ขอให้ทบทวนนโยบายการขยายพื้นที่และก่อสร้างร้านสหกรณ์ มข. จำกัด
5.3 ปาฐกถาสัญจร ปีสันติภาพสากล 2529
5.4 รายละเอียดประกอบการร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญา

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2529-07-30

Files

d2529-16.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “การประชุมคณบดีปี2529 ครั้งที่16,” KKU Archives, accessed December 1, 2021, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/447.

Output Formats