การประชุมคณบดีปี2544 ครั้งที่1

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2544 ครั้งที่1

Description

ระเบียบวาระการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 1/2544
ระเบียบวาระที่ เรื่อง
1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม

2 รับรองรายงานการประชุมคณบดี
2.1 ครั้งที่ 23/2543 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2543
2.2 ครั้งพิเศษ 1/2543 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2543

3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน

4 เรื่องเสนอใหม่
4.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1.1 กำหนดการประชุมคณบดีประจำปี พ.ศ.2544
4.1.2 เสนอขอความเห็นชอบการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาพิเศษ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเวชนิทัศน์ (ต่อเนื่อง) ของคณะแพทยศาสตร์
4.1.3 ร่างปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษาปีการศึกษา 2544
4.1.4 เสนอขอแก้ไขคะแนนเฉลี่ยสะสมของผู้สำเร็จการศึกษา 2542
4.1.5 แผนพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่นระยะที่ 9 พ.ศ.2545-2549

4.2 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
4.2.1 รายงานการศึกษาประสิทธิภาพการใช้เงินของมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน

5 เรื่องอื่นๆ

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2544-01-10

Files

d2544-2.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม , “การประชุมคณบดีปี2544 ครั้งที่1,” KKU Archives, accessed May 20, 2022, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/448.

Output Formats