การประชุมคณบดีปี2539 ครั้งที่13

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2539 ครั้งที่13

Description

ระเบียบวาระ
1 รับรองรายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 12/2539 เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2539

2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน

3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
3.1 รายงานการตรวจสอบบัญชีสถานบริการสุขภาพเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3.2 รายงานการประเมินโครงการอบรมอาจารย์ใหม่ เรื่อง การจัดการเรียนการสอน

4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 โครงการก่อตั้งศูนย์วิจัยด้านสิ่งแวดล้อม
4.2 ขอเปลี่ยนแปลงชื่อภาควิชานิเวศวิทยาสิ่งแวดล้อมเป็นภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
4.3 ร่างหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกเบบอุตสาหกรรม (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2539)

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2539-07-17

Files

d2539-14.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “การประชุมคณบดีปี2539 ครั้งที่13,” KKU Archives, accessed January 21, 2022, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/449.

Output Formats