การประชุมคณบดีปี2529 ครั้งที่17

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2529 ครั้งที่17

Description

ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีครั้งที่ 16/2529
เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2529

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 ค่าบริการห้องพิเศษโรงพยาบาลศรีนครินทร์
2.2 ครุยวิทยฐานะของบัณฑิตอาสาสมัครพัฒนาชนบท

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
3.1 ร่างพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะและเข็มวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่....) พ.ศ......
3.2 เรื่องนำเสนอสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น (เพิ่มเติม)

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 ร่างพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยปริญญา ในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชาครุยวิทยฐานะและเข็มวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่...) พ.ศ......
4.2 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยกองทุนพัฒนาและส่งเสริมข้าราชการและลูกจ้างทางด้านวิชาการ พ.ศ. 2529
4.3 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย กองทุนสวนสาธารณะมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2529
4.4 โครงการพัฒนารูปแบบระบบห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 ของดใช้ข้อที่ 84 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วยองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2523 ชั่วคราว
5.2 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยกองทุนพัฒนากีฬามหาวิทยาลัยขอนแก่น
5.3 หลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสนเทศศาสตร์

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2529-08-07

Files

d2529-17.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “การประชุมคณบดีปี2529 ครั้งที่17,” KKU Archives, accessed April 20, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/450.

Output Formats