การประชุมคณบดีปี2522 ครั้งที่24

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2522 ครั้งที่24

Description

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีครั้งที่ 23/2522 เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2522
วาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 โรงเรียนชุมชนในความอุปถัมภ์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
2.2 การสร้างที่พักผู้โดยสารรถประจำทาง
วาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
3.1 บัตรอวยพรปีใหม่ของมหาวิทยาลัย
วาระที่ 4 เรื่อเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 พิจารณาหลักสูตรศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและสอน
วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5..1 การดำเนินการสอบคักเลือกนักเรียนเรียนดีฯ
5.2 เงินปันผลของร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ให้แก่คณะต่างๆ

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2522-12-12

Files

d2522-24.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “การประชุมคณบดีปี2522 ครั้งที่24,” KKU Archives, accessed June 14, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/451.

Output Formats