การประชุมคณบดีปี2540 ครั้งที่15

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2540 ครั้งที่15

Description

1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

2 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 14/2540 เมื่อวันที่ 16 กรกรฎาคม 2540

3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
4.20 แนวคิดเรื่อง Teaching Assistant พร้อมร่างประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ /2540) เรื่อง อัตราค่าจ้างนักศึกษาปฏิบัติงานพิเศษ พ.ศ.2540 และร่างประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ /2540) เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าสอนพิเศษ
4.21 เสนอขอกำหนดระเบียบและขั้นตอนการสรรหาหัวหน้าภาควิชา
4.22 รายงานการวิจัยกิจกรรมศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยขอนแก่น(เอกสารเดิมตามระเบียบวาระที่ 4.2.1 ในคราวประชุม ครั้งที่ 14/2540)
4.23 เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรทุนส่งเสริมให้แก่คณะสำหรับโครงการจัดการเรียนรู้ด้วยตนเอง

4 เรื่องเสนอใหม่
4.24 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.24.1 ขอเสนอแนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อวารสารวิชาการต่างประเทศของสำนักวิทยบริการ ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2541 เป็นต้นไป
4.24.2 หารือเรื่องการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลของคณะแพทยศาสตร์
4.24.3 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นค่าตอบแทนพิเศษ
4.24.4 แบบเสนอขออนุมัติปริญญากิตติมศักดิ์
4.24.5 เสนอสรุปผลการจัดสัมมนาการจัดการศึกษาเพื่อนำมหาวิทยาลัยขอนแก่นสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ
4.24.6 (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยกองทุนการศึกษากลุ่มบริษัทสุราทิพย์ พ.ศ.2540

4.25 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
4.25.1 รายงานการจัดสัมมนาหัวหน้าภาควิชา และสรุปประเมินผลโครงการอบรมอาจารย์ระดับสูง ประจำปี 2540

5 เรื่องอื่นๆ

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2540-08-06

Files

d2540-16.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “การประชุมคณบดีปี2540 ครั้งที่15,” KKU Archives, accessed July 17, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/452.

Output Formats