การประชุมคณบดีปี2529 ครั้งที่1
8

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2529 ครั้งที่1
8

Description

ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 17/2529
เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2529

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 ร่างพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชาอักษรย่อสำหรับสาขาวิชาครุยวิทยฐานะและเข็มวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่....) พ.ศ......

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
3.1 ACADEMIC EXCHANGE AGREEMENT BETWEEN KHON KAEN
UNIVERSITY-UNIVERSITY OF ALBERTA
3.2 การรับนักศึกษาตามโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความรู้ความสามารถ พิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3.3 การรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่นตามโควต้าพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2530

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส
4.2 ร่างข้อตกลงในการส่งน้ำดิบจากท่อส่งน้ำของมหาวิทยาลัยขอนแก่นให้ ศูนย์ศึกษาค้นคว้าและพัฒนาเกษตรกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4.3 ขอใช้เงินกองทุนพัฒนาและส่งเสริมคณาจารย์ทางด้านวิชาการ
4.4 ขอให้ทบทวนประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 303) เรื่อง
หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรรเสนอชื่อแต่งตั้งคณบดี
4.5 ผลการเลือกสรรเสนอชื่อแต่งตั้งคณบดีคณะเกษตรศาสตร์
4.6 แบบฟอร์มปริญญาบัตร
4.7 ขออนุมัติเปิดวิชาใหม่และโครงการเปิดวิชาโทภาษาญี่ปุ่น

ระเบียบวะระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 เสนอชื่อผู้ได้รับเลือกสรรเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์
5.2 ขออนุมัติเปลี่ยนชื่อภาควิชาบรรณารักษ์ศาสตร์


Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2529-09-04

Files

d2529-18.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “การประชุมคณบดีปี2529 ครั้งที่1
8,” KKU Archives, accessed December 1, 2021, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/453.

Output Formats