การประชุมคณบดีปี2540 ครั้งที่16

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2540 ครั้งที่16

Description

1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

2 รับรองรายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 15/2540 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2540

3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน

4 เรื่องเสนอใหม่
4.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1.1 สำนักวิทยบริการ เสนอขออนุมัติตั้งงบประมาณเงินรายได้ปีงบประมาณ 2541 เพิ่มเติม โดยใช้เงินทุนสำรองสะสม
4.1.2 นโยบายหลักเกณฑ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิธีการและแนวทางการบริหารหลักสูตรในลักษณะโครงการพิเศษ พ.ศ. 2540-2541
4.1.3 เสนอสรุปรายงานประเมินผลโครงการประชุมวิชาการ เรื่อง แผนส่งเสริมพัฒนาคณาจารย์ด้านการเรียนการสอนและโครงการอบรมอาจารย์ใหม่ รุ่น 1/2540 เรื่องการจัดการเรียนการสอน
4.1.4 เสนอขอเปลี่ยนแปลงบัญชีค่าบริการและตรวจรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลศรีนครินทร์
4.1.5 สำนักทะเบียนและประมวลผลเสนอขอปรับอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา

4.2 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
4.2.1 การเสนอขออนุมัติแก้ชื่อ-ชื่อสกุล ของผู้สำเร็จการศึกษาภายหลังการเสนอขออนุมัติปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรแล้ว

5 เรื่องอื่นๆ

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2540-08-20

Files

d2540-17.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “การประชุมคณบดีปี2540 ครั้งที่16,” KKU Archives, accessed June 17, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/454.

Output Formats