การประชุมคณบดีปี2544 ครั้งที่2

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2544 ครั้งที่2

Description

ระเบียบวาระการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 2/2544

ระเบียบวาระที่ เรื่อง
5 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 เรื่องที่เลขานุการแจ้ง
1.1.1 เรื่องและมติที่ได้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นในคราวประชุม ครั้งที่ 11/2543 เมื่อวันพุธที่ 27 ธันวาคม 2543 (เอกสารเสนอในที่ประชุม)

6 รับรองรายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 1/2544 เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2544

7 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
3.1 แผนพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่นระยะที่ 9 พ.ศ.2545-2549

8 เรื่องเสนอใหม่
4.3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.3.1 เสนอแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประจำสำนักทะเบียนและประมวลผล
4.3.2 เสนอขออนุมัติตั้งงบประมาณเงินรายได้ปี 2544 เพิ่มเติม

4.4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ

5 เรื่องอื่นๆ

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2544-01-17

Files

d2544-3.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม , “การประชุมคณบดีปี2544 ครั้งที่2,” KKU Archives, accessed April 25, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/455.

Output Formats