การประชุมคณบดีปี2529 ครั้งที่19

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2529 ครั้งที่19

Description

ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 18/2529
เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2529

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน (ไม่มี)

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
3.1 เรื่องที่จะนำเสนอสภามหาวิทยาลัย
3.2 สรุปมติที่ประชุมคณบดีและสภามหาวิทยาลัยซึ่งเป็นหลักปฏิบัติ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.......
4.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
4.3 เสนอแต่งตั้งศาสตราจารย์พิเศษ
4.4 เสนอแต่งตั้งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการประถมศึกษา
5.2 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
5.3 การเปิดทางสัญจรบริเวณหมู่บ้านน้อยนิเวศน์
5.4 ปฏิทินการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ตามโควต้าพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2530

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2529-09-17

Files

d2529-19.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “การประชุมคณบดีปี2529 ครั้งที่19,” KKU Archives, accessed July 15, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/456.

Output Formats