การประชุมคณบดีปี2522 ครั้งที่25

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2522 ครั้งที่25

Description

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีครั้งที่ 24/2522 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2522
วาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 การสร้างที่พักผู้โดยสารรถประจำทาง
2.2 การดำเนินสอบคัดเลือกนักเรียนเรียนดีฯ
วาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
3.1 รับทราบการเพิ่มวิชาในหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พ.ศ. 2521
3.2 การปรับปรุงห้องประชุม 1 สำนักงานอธิการบดี
วาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 พิจารณาเงื่อนไขการให้ธนาคารพาณิชย์ตั้งที่ทำการในบริเวณมหาวิทยาลัย
4.2 พิจารณาการขอเรียกเก็บเงินค่าบำรุงสถานที่
4.3 พิจารณาการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จากส่วนกลาง
วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 ประกาศร่วมระหว่างคณะเกษตรศาสตร์, คณะวิศวกรรมศาสตร์และฝ่าย
หอพักนักศึกษา
5.2 กำหนดวันเวลาประชุมคณบดีและ อ.ก.ม. มหาวิทยาลัย

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2522-12-26

Files

d2522-25.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “การประชุมคณบดีปี2522 ครั้งที่25,” KKU Archives, accessed June 19, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/457.

Output Formats