การประชุมคณบดีปี2544 ครั้งที่3

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2544 ครั้งที่3

Description

ระเบียบวาระการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 3/2544
ระเบียบวาระที่ เรื่อง
9 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม

10 รับรองรายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 2/2544 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2544 (เอกสารเสนอในที่ประชุม)

11 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
3.2 การเปิดหลักสูตร M.B.A. ณ กรุงเทพมหานคร

12 เรื่องเสนอใหม่
4.5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.5.1 ร่างพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อ สำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ ครุยประจำตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหาร
4.5.2 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาล (ประเภทปรับปรุงเล็กน้อย พ.ศ.2544)
4.5.3 หลักสูตรสาธรรณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2544)

4.6 เรื่องเสนอเพื่อทราบ

5 เรื่องอื่นๆ

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2544-01-24

Files

d2544-4.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม , “การประชุมคณบดีปี2544 ครั้งที่3,” KKU Archives, accessed June 14, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/458.

Output Formats