การประชุมคณบดีปี2540 ครั้งที่17

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2540 ครั้งที่17

Description

1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

2 รับรองรายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 16/2540 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2540

3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน

4 เรื่องเสนอใหม่
4.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1.1 ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การให้พระธาตุพนมทองคำ พ.ศ. 2540
4.1.2 ร่างประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยเป็นค่าตอบแทนพิเศษ
4.1.3 เสนอขอลดหย่อนค่าลงทะเบียนวิชาเรียนของบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาชีวสถิติ
4.1.4 เสนอขออนุมัติกำหนดตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์

4.2 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
4.2.1 รายงานการตรวจสอบบัญชีโครงการพิเศษผลิตเภสัชภาคสมทบ
4.2.2 เสนอคุณสมบัติที่พึงประสงค์ของทบวงมหาวิทยาลัย

5 เรื่องอื่นๆ

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2540-09-03

Files

d2540-18.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “การประชุมคณบดีปี2540 ครั้งที่17,” KKU Archives, accessed May 28, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/459.

Output Formats