Browse Items (5 total)

  • Tags: พระธาตุพนมทองคำ

d2541-25.pdf
รายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 24/2541
เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2541
ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารแก่นกัลปพฤกษ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม…

d2537-13.pdf
ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 12 /2537
เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2537

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน (ไม่มี)

d2541-1พิเศษ.pdf
รายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 1/2541
เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2541
ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานอธิการบดี อาคาร 1 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ระเบียบวาระที่ 1 …

d2540-19.pdf
1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

2 รับรองรายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 17/2540 เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2540

3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
3.1 รูปแบบของพระธาตุพนมทองคำ
3.2 ร่างประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น …

d2540-18.pdf
1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

2 รับรองรายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 16/2540 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2540

3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน

4 เรื่องเสนอใหม่
4.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1.1 ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น …
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2