Browse Items (1 total)

  • Tags: นางวิภาดา เชาวกุล

d2540-19.pdf
1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

2 รับรองรายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 17/2540 เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2540

3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
3.1 รูปแบบของพระธาตุพนมทองคำ
3.2 ร่างประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น …
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2