การประชุมคณบดีปี2540 ครั้งที่18

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2540 ครั้งที่18

Description

1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

2 รับรองรายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 17/2540 เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2540

3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
3.1 รูปแบบของพระธาตุพนมทองคำ
3.2 ร่างประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่…/2540)

4 เรื่องเสนอใหม่
4.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1.1 ร่างโครงการจัดตั้งสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการปะกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
4.1.2 ขออนุมัติใช้ที่ดินของมหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 100 ตารางวา เพื่อเป็นที่ติดตั้งตู้ชุมสายโทรศัพท์เคลื่อนที่ขนาด 2048 เลขหมาย
4.1.3 การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการกรณีได้รับเชิญเป็นวิทยากร
4.2 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
5 เรื่องอื่นๆ
5.1 เสนอขออนุมัติตำแหน่งศาสตราจารย์พิเศษให้นางวิภาดา เชาวกุล อาจารย์พิเศษคณะแพทยศาสตร์
5.2 คณะสัตวแพทยศาสตร์ขออนุมัติตั้งงบประมาณเงินรายได้ปี 2541 เพิ่มเติม (จากเงินทุนสำรองสะสม)
5.3 เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกและอนุมัติเงินอุดหนุนข้าราชการมหาวิทยาลัยขอนแก่น

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2540-09-17

Files

d2540-19.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “การประชุมคณบดีปี2540 ครั้งที่18,” KKU Archives, accessed June 24, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/468.

Output Formats