การประชุมคณบดีปี2533 ครั้งที่5

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2533 ครั้งที่5

Description

รายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 5/2533
เมื่อวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2533
ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานอธิการบดี

ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีครั้งที่ 4/2533 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2533
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิจัย
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
3.1 เรื่องที่จะนำเสนอสภามหาวิทยาลัย
3.2 หลักเกณฑ์การเชิญแขกหรือผู้มีอุปการคุณเข้าร่วมงาน
3.3 คณะกรรมการบริหาร IDRC เยี่ยมมหาวิทยาลัยขอนแก่นและชมโครงการวิจัย
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 งบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2534
4.2 ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยสโมสรนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2533
4.3 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบคัดเลือก และค่าธรรมเนียมการศึกษาในบัณฑิตวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2533
4.4 ขออนุมัติใช้เงินกองทุนพัฒนาและส่งเสริมคณาจารย์ทางวิชาการ
4.5 ขอเพิ่มเติมรายละเอียดในหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการประถมศึกษา
4.6 เสนอแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
4.7 การเสนอแต่งตั้งคณบดีคณะเทคนิคการแพทย์และคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์
4.8 หารือเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนรองหัวหน้าภาควิชา
4.9 ขออนุมัติเปิดวิชา
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 ร่างวัตถุประสงค์ นโยบายและมาตรการของแผนพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่นระยะที่ 7 (2535-2539)
5.2 การพิจารณาเกี่ยวกับการเปิดหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาชีวเคมี
5.3 สถิติจำนวนการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาประจำปีการศึกษา 2533
5.4 โครงการพัฒนาบุคลากรด้านบริการการศึกษา
5.5 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2533-03-14

Files

d2533-5.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “การประชุมคณบดีปี2533 ครั้งที่5,” KKU Archives, accessed April 25, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/467.

Output Formats