การประชุมคณบดีปี2544 ครั้งที่4

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2544 ครั้งที่4

Description

ระเบียบวาระการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 4/2544
ระเบียบวาระที่ เรื่อง
13 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม
1.2 เรื่องที่เลขานุการแจ้ง
1.2.1 เรื่องและมติที่ได้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นในคราวประชุม ครั้งที่ 1/2544 เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2544 (เอกสารเสนอในที่ประชุม)

14 รับรองรายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 3/2544 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2544 (เอกสารเสนอในที่ประชุม)

15 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
3.3 ร่างประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่…/2544) เรื่อง ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา 2544

16 เรื่องเสนอใหม่
4.7 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.7.1 ร่างประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่…/2544) เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรีในส่วนค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บครั้งเดียว ประเภทค่าประกันของเสียหายทั่วไป
4.7.2 หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2544)

4.8 เรื่องเสนอเพื่อทราบ

5 เรื่องอื่นๆ

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2544-02-07

Files

d2544-5.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม , “การประชุมคณบดีปี2544 ครั้งที่4,” KKU Archives, accessed May 20, 2022, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/466.

Output Formats