การประชุมคณบดีปี2533 ครั้งที่6

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2533 ครั้งที่6

Description

รายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 6/2533
เมื่อวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2533
ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานอธิการบดี

ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีครั้งที่ 5/2533 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2533
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 ร่างวัตถุประสงค์ นโยบายและมาตรการของแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะที่ 7 (2535-2539)
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
3.1 เรื่องที่จะนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพิ่มเติม
3.2 ขอเลื่อนเวลาประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
3.3 ขอเชิญร่วมงานน้อมเกล้าฯ และพิธีเปิดโครงการมหาวิทยาลัยฯ ปี 2533
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 งบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2534
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 การปรับปรุงค่าธรรมเนียมการศึกษา
5.2 ขออนุมัติจ้างชาวต่างประเทศ
5.3 ขออนุมัติใช้เงินทุนสำรองของคณะแพทยศาสตร์
5.4 ขออนุมัติใช้เงินทุนสำรองของคณะเทคโนโลยี
5.5 หารือการประหยัดไฟฟ้า
5.6 คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ดำรงตำแหน่งครบวาระ

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2533-03-21

Files

d2533-6.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “การประชุมคณบดีปี2533 ครั้งที่6,” KKU Archives, accessed December 6, 2023, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/469.

Output Formats