การประชุมคณบดีปี2529 ครั้งที่21

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2529 ครั้งที่21

Description

ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 20/2529
เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2529

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 กฐินมหาวิทยาลัยขอนแก่น 2529
2.2 สถานที่ขายผลผลิตทางการเกษตรเพื่อสวัสดิการ

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ
3.1 พิธีถวายบังคมเนื่องในวันปิยมหาราช พ.ศ.2529
3.2 ขออนุมัติเปิดวิชาใหม่
3.3 เรื่องที่จะนำเสนอสภามหาวิทยาลัย
3.4 เงินสมนาคุณกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณาเทียบตำแหน่งทาง วิชาการ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 เสนอแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 การดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาตามโควตาพิเศษ
ประจำปีการศึกษา 2530
1. การปรับปรุงแก้ไขระเบียบมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การเบิกจ่าย ค่าตอบแทน
2. การพิจารณากำหนดจำนวนผู้สอบผ่านข้อเขียนเพื่อขึ้นบัญชีสำรอง
3. การเรียกผู้สอบผ่านข้อเขียนที่ขึ้นบัญชีไว้ลำดับสำรองเข้ารายงานตัว
5.2 พิจารณาทบทวนการปรับปรุงและขยายร้านสหกรณ์
5.3 ขออนุมัติปริญญากิตติมศักดิ์
5.4 ค่ากระแสไฟฟ้าและค่าโทรศัพท์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นประจำปี 2529
5.5 รายละเอียดการพิจารณาจ่ายค่าใช้จ่ายเดินทางมาส่งชุดใบสมัครเพื่อสอบ คัดเลือกตามโควตาพิเศษ ของบุคลากรจากโรงเรียนในภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ
5.6 ขอความร่วมมือในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 14
5.7 ผู้บริหารขอเยี่ยมชมและพบปะบุคลากรต่างๆ
5.8 เรื่องที่จะนำเสนอที่ประชุมคณบดี

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2529-10-15

Files

d2529-21.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “การประชุมคณบดีปี2529 ครั้งที่21,” KKU Archives, accessed March 23, 2023, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/470.

Output Formats