การประชุมคณบดีปี2533 ครั้งที่7

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2533 ครั้งที่7

Description

รายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 7/2533
เมื่อวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2533
ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานอธิการบดี

ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีครั้งที่ 6/2533 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2533
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 โครงการจัดตั้งภาควิชาชีวเคมี และหลักสูตรวิทยาสาสตร์บัณฑิต สาขาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์
2.2 ผลการทาบทามความสมัครใจในการแต่งตั้งเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
3.1 การเปิดวิชาในหลักสูตร
3.2 เรื่องที่จะนำเสนอสภามหาวิทยาลัย
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยกองทุนส่งเสริมการใช้ไมโครคอมพิวเตอร์สำหรับข้าราชการ พ.ศ. 2533
4.2 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการใช้และดูแลบำรุงรักษาสระว่ายน้ำของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2533
4.3 ผลการคัดเลือกผู้เช้าเวลาสถานีวิทยุ เอฟ.เอ็ม.103 และร่างสัญญาเช่า
4.4 การขอโอนหน่วยกิตหลักสูตรวุฒิบัตรหลังปริญญาตรีไปใช้ในหลักสูตรระดับปริญญาโท
4.5 ขออนุมัติเปิดวิชา
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 ร่างประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่องหลักเกณฑ์ในการประชุมเชียร์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น
5.2 ผลการประชุมคณะอนุกรรมการประสานงานการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
5.4 เงินกองทุนสวัสดิการสงเคราะห์ข้าราชการและลูกจ้าง

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2533-04-04

Files

d2533-7.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “การประชุมคณบดีปี2533 ครั้งที่7,” KKU Archives, accessed July 2, 2022, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/471.

Output Formats