การประชุมคณบดีปี2533 ครั้งที่8

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2533 ครั้งที่8

Description

รายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 8/2533
เมื่อวันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2533
ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานอธิการบดี

ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีครั้งที่ 7/2533 เมื่อวันที่ 4 เมษายนพ.ศ. 2533
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยค่าธรรมเนียมสมัครสอบคัดเลือกและค่าธรรมเนียมการศึกษาในบัณฑิตวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2533
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
3.1 เรื่องที่จะนำเสนอสภาพสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น (เพิ่มเติม)
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการใช้และดูแลบำรุงรักษาสระว่ายน้ำของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2533 และร่างประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่องข้อกำหนดการจัดและใช้บริการสระว่ายน้ำ
4.2 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยกองทุนส่งเสริมการใช้ไมโครคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2533
4.3 ขออนุมัติเปิดวิชา
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 การเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยขอนแก่น
5.2 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2533
5.3 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนในการดำเนินงานภาคการศึกษาฤดูร้อน พ.ศ. 2533
5.4 การประกันตัวนักศึกษาจากการจับกุมของเจ้าหน้าที่ตำรวจ

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2533-04-18

Files

d2533-8.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “การประชุมคณบดีปี2533 ครั้งที่8,” KKU Archives, accessed March 24, 2023, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/472.

Output Formats