การประชุมคณบดีปี2533 ครั้งที่9

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2533 ครั้งที่9

Description

รายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 9/2533
เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2533
ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานอธิการบดี

ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีครั้งที่ 8/2533 เมื่อวันที่ 18 เมษายนพ.ศ. 2533
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน (ไม่มี)
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
3.1 ทุนศึกษาต่อปริญญาเอกของประเทศนิวซีแลนด์
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการจัดให้มีคณะกรรมการประจำศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง และการจัดระบบบริหารงานใหม่ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง พ.ศ. 2533
4.2 ขออนุมัติตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ คณะแพทยศาสตร์
4.3 ขออนุมัติเปิดวิชา
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 ร่างประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ ) เรื่อง การบริการกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลตามที่พักอาศัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2533
5.2 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย กองทุนพัฒนาและส่งเสริมข้าราชการและลูกจ้างทางด้านวิชาการ พ.ศ. 2533
5.3 การจัดการอบรมสำหรับอาจารย์ใหม่
5.4 ขอหารือเกี่ยวกับการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์
5.5 งบประมาณประจำปี 2534 ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2533-05-02

Files

d2533-9.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “การประชุมคณบดีปี2533 ครั้งที่9,” KKU Archives, accessed July 2, 2022, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/473.

Output Formats