การประชุมคณบดีปี2533 ครั้งที่10

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2533 ครั้งที่10

Description

รายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 10/2533
เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2533
ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานอธิการบดี

ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 9/2533 เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2533
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยกองทุนส่งเสริมการใช้ไมโครคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2533
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
3.1 เรื่องที่จะนำเสนอสภามหาวิทยาลัย
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการจ้างลูกจ้างชั่วคราวต่างประเทศด้วยเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2533
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 การให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ณ ประเทศออสเตรเลีย ภายใต้โครงการ Equity Scholarship Scheme ประจำปีการศึกษา 2534

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2533-05-15

Files

d2533-10.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “การประชุมคณบดีปี2533 ครั้งที่10,” KKU Archives, accessed March 23, 2023, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/474.

Output Formats