การประชุมคณบดีปี2540 ครั้งที่19

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2540 ครั้งที่19

Description

1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

2 รับรองรายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 18/2540 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2540

3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
3.1 รูปแบบของพระธาตุพนมทองคำ

4 เรื่องเสนอใหม่
4.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1.1 ร่างประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่…/…) เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย เป็นค่าตอบแทนพิเศษแก่บุคลากรในสาขาวิชาขาดแคลนของ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
4.1.2 ร่างประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่…/…) เรื่อง เปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมอัตราค่าบริการรักษาพยาบาลสัตว์ของโรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์
4.1.3 ขอหารือมาตรการในการประหยัดในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
4.1.4 คณะเทคนิคการแพทย์เสนอขออนุมัติยืมเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย จำนวน 3,200,000 บาท เพื่อดำเนินการโครงการ “การสร้างเครือข่ายวิชาการทางอิมมูโนพยาธิวิทยาและอิมมูโนพันธุศาสตร์ในแถบภูมิภาค”
4.1.5 โครงการจัดตั้งสถาบันเอดส์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
4.1.6 ร่างประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่…/2540) เรื่อง เปลี่ยนแปลงบัญชีค่าบริการและตรวจรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลศรีนครินทร์

4.2 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
4.2.1 นโยบายการบริหารอุดมศึกษา ในสภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว

5 เรื่องอื่นๆ
5.1 โครงการ การสวมหมวกนิรภัยของบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น
5.2 ขออนุมัติตั้งงบประมาณเงินรายได้งบประมาณ 2541 (จากเงินทุนสำรองสะสม) เพิ่มเติม ให้คณะเกษตรศาสตร์
5.3 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สำหรับหลักสูตรภาคพิเศษที่ศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ พ.ศ. 2540
5.4 ขออนุมัติรับโรงพยาบาลต่างๆ เข้าเป็นสถาบันสมทบ
5.5 รายงานผลการตรวจสอบบัญชีประจำปีงบประมาณ 2540 ของคณะเทคนิคการแพทย์

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2540-10-01

Files

d2540-20.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “การประชุมคณบดีปี2540 ครั้งที่19,” KKU Archives, accessed May 26, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/475.

Output Formats