การประชุมคณบดีปี2529 ครั้งที่22

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2529 ครั้งที่22

Description

ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 21/2529
เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2529

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน (ไม่มี)

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
3.1 เรื่องที่จะนำเสนอสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 ขอยกเว้นระเบียบว่าด้วยค่าธรรมเนียมรักษาสถานภาพนักศึกษาหลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต บัณฑิตอาสาสมัครพัฒนาชนบท
4.2 ขออนุมัติแต่งตั้งรองคณบดีฝ่ายวิจัยคณะเกษตรศาสตร์
4.3 ขอทราบความเห็นเกี่ยวกับหัวข้อการประชุมทางวิชาการประจำปีของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย
4.4 ผลการหยั่งเสียงเลือกสรรเสนอชื่อแต่งตั้งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 การส่งข้าราชการไปประชุม อบรม สัมมนา
5.2 ขอทราบความคืบหน้าโครงการจัดตั้งวิทยาลัยอุบลราชธานี

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2529-10-29

Files

d2529-22.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “การประชุมคณบดีปี2529 ครั้งที่22,” KKU Archives, accessed September 22, 2023, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/476.

Output Formats