การประชุมคณบดีปี2522 ครั้งที่3

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2522 ครั้งที่3

Description

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีครั้งที่ 2/2522 เมื่อวันพุธที่ 17 มกราคม 2522
วาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน (ไม่มี)
วาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ (ไม่มี)
วาระที่ 4 เรื่อเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการจัดให้มีคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนาและการจัดระบบบริหารงานในสถาบันวิจัยและพัฒนา พ.ศ. 2522
4.2 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการใช้และรักษาไฟฟ้าในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
4.3 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการใช้น้ำประปาและบริการเกี่ยวกับการประปา-สุขาภิบาล
4.4 โครงการจัดตั้งหน่วยตรวจพิเศษฝ่ายรักษาความปลอดภัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2522
4.5 จังหวัดขอสถานที่สร้างโรงเรียนนาฏศิลป์
4.6 ธนาคารไทยพาณิชย์ขอใช้สถานที่ก่อสร้างที่ทำการถาวร
4.7 เรื่องเกี่ยวกับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 ร่างประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่องการรับสมัครบุคคลสอบคัดเลือกเข้า
ศึกษา หลักสูตรศิลปะศาสตร์บัณฑิตพยาบาลประจำปีการศึกษา 2522-2523

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2522-01-24

Files

d2522-3.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “การประชุมคณบดีปี2522 ครั้งที่3,” KKU Archives, accessed July 25, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/477.

Output Formats