การประชุมคณบดีปี2544 ครั้งที่5

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2544 ครั้งที่5

Description

ระเบียบวาระการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 5/2544
ระเบียบวาระที่ เรื่อง
17 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม

18 รับรองรายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 4/2544 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2544

19 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
3.4 ความก้าวหน้าของร่าง พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัย

20 เรื่องเสนอใหม่
4.9 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.9.1 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยหอพักนักศึกษา พ.ศ.2544
4.9.2 ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ… และการรับนักเรียนระดับปฐมวัยประจำปีการศึกษา 2544 โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น

4.10 เรื่องเสนอเพื่อทราบ

5 เรื่องอื่นๆ

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2544-02-14

Files

d2544-6.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม , “การประชุมคณบดีปี2544 ครั้งที่5,” KKU Archives, accessed December 5, 2023, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/478.

Output Formats