Browse Items (5 total)

  • Tags: โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2021-02-101612929195.pdf
เพื่อให้การดำเนินการโครงการส่งเสริมการรักการอ่านสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ (Reading for Life Long Learning):ห้องสมุดเยาวชน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนเเก่น 7 เเห่ง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

P354 2521.jpg
P354-361/2521- ฯพณฯ เคย์ แอล คาลาล์ เอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทย เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการภาพเขียนและมอบรางวัลแก่นักเรียนโรงเรียนสาธิตที่ชนะภาพประกวด ณ ห้องศิลป์โรงเรียนสาธิตคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

dean9_50.pdf
รายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 9/2550
เมื่อวันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2550
ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารแก่นกัลปพฤกษ์

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 เรื่องที่ได้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 3/2550 เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม…

d2544-6.pdf
ระเบียบวาระการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 5/2544
ระเบียบวาระที่ เรื่อง
17 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม

18 รับรองรายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 4/2544 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2544

19 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
3.4 ความก้าวหน้าของร่าง…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2