การประชุมคณบดีปี2550 ครั้งที่9

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2550 ครั้งที่9

Description

รายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 9/2550
เมื่อวันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2550
ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารแก่นกัลปพฤกษ์

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 เรื่องที่ได้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 3/2550 เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2549 และมติที่ยังไม่ได้รับการรับรอง
1.2 การสัมมนาของผู้บริหาร เรื่อง การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์งานวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น และพิจารณาผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และพิจารณาผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยที่ผ่านมา
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 8/2550 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2550
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
3.1 ร่างประกาศฯ ว่าด้วย การเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์ พ.ศ.2550
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 ร่างประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศ ติดตั้งข้อความ ป้ายโฆษณา หรือการโฆษณาโดยวิธีอื่นในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
4.2 ขอแก้ไขระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย กองทุนส่งเสริมและพัฒนาการผลิตบัณฑิตคณะต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2537
4.3 การบันทึกข้อมูลการหางานทำของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2549 ด้วยระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของ ส.ก.อ.
4.4 หลักเกณฑ์การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่มหาวิทยาลัยขอนแก่น
4.5 การปรับอัตราค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษา
4.6 ร่าง ประกาศสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง การจัดระบบบริหารงานภายในคณะศิลปกรรมศาสตร์
4.7 การเสนอชื่อผู้แทนคณบดี ร่วมเป็นคณะกรรมการกองทุนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
5.1 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และการประชุมเชียร์ในสถาบันอุดมศึกษา และหนังสือเวียนจาก สกอ.เรื่อง แนวทางการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องและประชุมเชียร์ปี 2550
5.2 ขอบเขตการให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2550
5.3 กำหนดการพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2550
5.4 มาตรการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2550
5.5 กำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง
5.6 บทคัดย่อวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปี 2549
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
6.1 ขออนุมัติงบประมาณเงินรายได้ ปี 2550 เพิ่มเติม
6.2 ร่าง ข้อบังคับสภาฯ ว่าด้วย การกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ.2550
6.3 การกำหนดมาตรฐานของจรรยาบรรณที่พึงมีนสถาบันอุดมศึกษา
6.4 ร่าง ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่2)
6.5 ผลคะแนน O-Net ประจำปีการศึกษา 2549 ของนักเรียนโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2550-05-18

Files

dean9_50.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “การประชุมคณบดีปี2550 ครั้งที่9,” KKU Archives, accessed May 29, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/713.

Output Formats