การประชุมคณบดีปี2541 ครั้งที่14

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2541 ครั้งที่14

Description

ระเบียบวาระที่ เรื่อง
1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

2 รับรองรายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 13/2541 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2541

3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
8.52 รายงานการวิจัยการศึกษาสถานภาพการจัดการศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย อาจารย์อารย์ พรหมโม้
8.53 สรุปการดำเนินการของสำนักงานประกันคุณภาพ
8.54 สรุปหลักสูตรในแผนฯ 8 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

4 เรื่องเสนอใหม่
8.55 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
8.55.1 เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกและอนุมัติเงินอุดหนุนคณาจารย์ไปประชุมทางวิชาการนานาชาติ หรือระดับชาติในต่างประเทศ
8.55.2 การจัดกิจกรรมเชิดชูสดุดีพระเกียรติคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ
8.55.3 เสนอขอความเห็นชอบในการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเงินกองทุนรวม 3%
8.56 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
8.56.1 รายงานการตรวจสอบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณปี 2541 ประจำงวดที่ 1 และงวดที่ 2
8.56.2 สรุปรายงานการประชุม ทปอ. ครั้งที่ 13/2541
5 เรื่องอื่นๆ

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2541-07-01

Files

d2541-15.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “การประชุมคณบดีปี2541 ครั้งที่14,” KKU Archives, accessed December 11, 2023, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/714.

Output Formats