การประชุมคณบดีปี2548 ครั้งที่12

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2548 ครั้งที่12

Description

รายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 12/2548
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2548
ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารแก่นกัลปพฤกษ์
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 เรื่องที่ได้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 5/2548
1.2 ขอเชิญร่วมงานแสดงมุฑิตาจิต พลตำรวจเอก เภา สารสิน นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 11/2548 เมื่อวันพุธที่ 15 มิถุนายน 2548
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
3.1 ผู้บริหารมหาวิทยาลัย ถุกฟ้อง
3.2 เสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเสนอแต่งตั้งเป็นคระกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา (เพิ่มเติม)
3.3 วิธีการรับบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2549 โดยวิธีรับตรง
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 ขอเสนอรายชื่อคระกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ประจำสำนักทะเบียนและประมวลผล (สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ)
4.2 การเพิ่มประสิทธิภาพของการผลิตบัณฑิต
4.3 การปรับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการคณะเกษตรศาสตร์
4.4 การปรับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการคณะเทคนิคการแพทย์
4.5 ร่างระเบียบสวัสดิการมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. ...
4.6 หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาขอรับสวัสดิการเงินกู้เพื่อการเคหะสงเคราะห์ ฉบับใหม่
4.7 ขออนุมัติเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาพิเศษ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
4.8 พิจารณาเสนอชื่อครบดี/ผู้แทน ร่วมเป็นกรรมการการจัดงานแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมประจำปี 2549
4.9 การเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงวุฒิประจำศูนย์บริการวิชาการ
ระเบียบที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
5.1 ร่างกฎหมายลำดับรองของ ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. ...
5.2 สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ประทานพระบรมสารีริกธาตุ เพื่อประดิษฐาน ณ พระธาตุพนมจำลอง ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น
5.3 โครงการตรวจประเมินระบบการประกันคุณภาพภายใน มข. ครั้งที่ 3
5.4 ขอความร่วมมือให้เข้มงวดกิจกรรมนิสิตนักศึกษา
5.5 สรุปผลการดำเนินงาน และรายงานของผู้สอบบัญชีโครงการพิเศษ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี
5.6 การขออนุมัติเปิดหลักสูตร
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
6.1 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2549 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 25487
6.2 แนวทางการดำเนินการตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2548 และการเตรียมการสำหรับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549
6.3 ขออนุมัติตั้งงบประมาณเงินรายได้ปี 2548 (เพิ่มเติม)
6.4 ผลการจัดสรรเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้บริหาร : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
6.5 การปฏิรูประบบการเงินอุดมศึกษา
6.6 โครงการปรับปรุงสนามกีฬาสนามรักบี้
6.7 การขยายเวลาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและการอุทธรณ์ผลการพิจารณา

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2548-07-13

Files

dean12_48.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “การประชุมคณบดีปี2548 ครั้งที่12,” KKU Archives, accessed June 20, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/715.

Output Formats