Browse Items (12 total)

  • Tags: คณะเทคนิคการแพทย์

ผลึกแก้วครบรอบ30ปี คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
(มีไฟส่องฐานรองสลับสีได้ ใช้ถ่าน)

P595/2527- พิธีสงฆ์
P596-601/2527- รศ.นพ.นพดล ทองโสภิต กล่าว
P602/2527- รศ.นพ.นพดล ทองโสภิต มอบ
P603-605- ผู้เข้าร่วมงาน
P606-610/2527- รศ.นพ.นพดล ทองโสภิต ชมนิทรรศการในวันสถาปนา
P611-613/2527- นิทรรศการในวันสถาปนา
P614-616/2527-…

dean4_51.pdf
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 3/2551 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2551
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
3.1…

d2527-18.pdf
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 17/2527 เมื่อวันที่ 30 กรกฏาคม 2527
วาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 รายงานการศึกษางานแสดงสินค้า “ขอนแก่นเอ็กซโป’ 85”
2.2…

dean12_48.pdf
รายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 12/2548
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2548
ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารแก่นกัลปพฤกษ์
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 เรื่องที่ได้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 5/2548
1.2…

dean10_48.pdf
รายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 10/2548
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2548
ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารแก่นกัลปพฤกษ์
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 เรื่องที่ได้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 4/2548 เมื่อวันที่ 1…

dean1_48.pdf
รายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 1/2548
เมื่อวันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2548
ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารแก่นกัลปพฤกษ์
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม…

d2543-17.pdf
ระเบียบวาระการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 16/2543

ระเบียบวาระที่ เรื่อง
1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม

2 รับรองรายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 15/2543 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2543 …
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2