การประชุมคณบดีปี2527 ครั้งที่18

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2527 ครั้งที่18

Description

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 17/2527 เมื่อวันที่ 30 กรกฏาคม 2527
วาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 รายงานการศึกษางานแสดงสินค้า “ขอนแก่นเอ็กซโป’ 85”
2.2 การเรียกชื่อวุฒิการศึกษาในระดับสูงกว่าปริญญาตรีแต่ตำกว่าปริญญาโท
วาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
3.1 ความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาแคนาดา-ไทย
วาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 การรับนักเรียนโควต้าพิเศษภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4.2 นโยบายการจัดหาครุภัณฑ์
4.3 ขออนุมัติเปลี่ยนชื่อภาควิชาในคณะเทคนิคการแพทย์
วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 ผลการคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2527-08-10

Files

d2527-18.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “การประชุมคณบดีปี2527 ครั้งที่18,” KKU Archives, accessed June 19, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/826.

Output Formats