การประชุมคณบดีปี2527 ครั้งที่9

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2527 ครั้งที่9

Description

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 8/2527 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2527 และการ ประชุมคณบดีครั้งพิเศษ/2527 เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2527
วาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 คณะทำงานรวบรวมข้อมูลและเสนอร่างการแก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2.2 โครงการมิตรภาพสำหรับศตวรรษที่ 21
2.3 การแก้ไขรายวิชาที่ได้ระดับคะแนน F
วาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
3.1 คณะอนุกรรมการพิจารณาความเหมาะสมในการจัดตั้งมหาวิทยาลัยใหม่ในภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ
3.2 นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนฤดูร้อน
วาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 การคืนเงินค่าลงทะเบียนวิชาเรียนที่มหาวิทยาลัยประกาศปิด ในภาคเรียนปรกติ
4.2 พิจารณาร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการจ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ให้แก่เจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยเป็นกรณีพิเศษ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2527
วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
5.2 งบประมาณ ปี 2528

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2527-04-18

Files

d2527-9.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “การประชุมคณบดีปี2527 ครั้งที่9,” KKU Archives, accessed January 27, 2023, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/825.

Output Formats