การประชุมคณบดีปี2527 ครั้งที่8

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2527 ครั้งที่8

Description

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 7/2527 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2527
วาระที่2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 การให้สวัสดิการแก่ข้าราชการ-ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย
2.2 ร่างปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2527
วาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
3.1 ที่ปรึกษาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสถานทูตสหรัฐอเมริกา
3.2 ทุนการวิจัยเกี่ยวกับประเทศสหรัฐอเมริกา
วาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 การแก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น
4.2 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยในเขตพื้นที่ของ มหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2527
4.3 การเปิดบริการจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อเป็นสวัสดิการ
4.4 โครงการมิตรภาพสำหรับ ศตวรรษที่ 21
วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 การแก้ไขรายวิชาที่ได้ระดับคะแนน F
5.2 ขอแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การจ่ายเงินรายได้ของ มหาวิทยาลัยให้แก่เจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยเป็นกรณีพิเศษ
5.3 การร่วมงานพิธีกับจังหวัดขอนแก่น

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2527-04-11

Files

d2527-8.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “การประชุมคณบดีปี2527 ครั้งที่8,” KKU Archives, accessed January 27, 2023, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/824.

Output Formats