การประชุมคณบดีปี2527 ครั้งที่7

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2527 ครั้งที่7

Description

วาระที่ 1 รับรอบรายงานการประชุมคณบดีครั้งที่ 6/2527 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2527
วาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยสภาข้าราชการและลูกจ้างพุทธศักราช 2527
2.2 ร่างปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2527
2.3 หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนเพิ่มพูนประสบการณ์ทาง วิชาการจากเงินทุนโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยของทบวง
วาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
3.1 มติที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ เรื่องปัญหาการแต่งตั้ง อธิการบดี
วาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยสวัสดิการเงินกู้เพื่อการเคหะสงเคราะห์ พ.ศ. 2527
4.2 การให้สวัสดิการแก่ข้าราชการ-ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย
วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 การแต่งตั้งคณะทำงานศึกษาการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5.2 ค่าสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ณ สนามสอบ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
5.3 กำหนดการเคารพศพประธานรัฐสภา

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2527-03-21

Files

d2527-7.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “การประชุมคณบดีปี2527 ครั้งที่7,” KKU Archives, accessed December 5, 2023, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/823.

Output Formats