การประชุมคณบดีปี2527 ครั้งที่6

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2527 ครั้งที่6

Description

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 5/2527 เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2527
วาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน (ไม่มี)
วาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
3.1 การประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย
3.2 เรื่องที่เกี่ยวกับ ASAIHL
วาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 ปฏิทินการศึกษาประจำปีการศึกษา 2527
วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 ผลการประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร
5.2 การจดทะเบียนการฌาปนกิจสงเคราะห์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
5.3 หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนเพิ่มพูนประสบการณ์ทาง วิชาการ จากเงินทุนโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยของทบวงมหาวิทยาลัย
5.4 การพิจารณาแก้รายวิชาที่ได้ระดับคะแนน F

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2527-03-07

Files

d2527-6.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “การประชุมคณบดีปี2527 ครั้งที่6,” KKU Archives, accessed January 27, 2023, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/822.

Output Formats