Browse Items (1 total)

  • Tags: ทุนการวิจัยเกี่ยวกับประเทศสหรัฐอเมริกา

d2527-8.pdf
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 7/2527 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2527
วาระที่2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 การให้สวัสดิการแก่ข้าราชการ-ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย
2.2 ร่างปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2527
วาระที่…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2