Browse Items (1 total)

  • Tags: ขอนแก่นเอ็กซโป 85

d2527-18.pdf
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 17/2527 เมื่อวันที่ 30 กรกฏาคม 2527
วาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 รายงานการศึกษางานแสดงสินค้า “ขอนแก่นเอ็กซโป’ 85”
2.2…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2