การประชุมคณบดีปี2551 ครั้งที่4

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2551 ครั้งที่4

Description

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 3/2551 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2551
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
3.1 หลักสูตรและเป้าหมายการรับนักศึกษาของวิทยาเขตหนองคาย (ปีการศึกษา 2552-2554)
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 ขอปรึกษาหารือเรื่องปรับระบบงบประมาณรายได้
4.2 โครงการระดมทุนเพื่อพัฒนาห้องสมุดที่ทันสมัย ในโอกาสครบรอบ 50 ปี มข.
4.3 การดำเนินการโครงการอาคารชุดพักอาศัยบุคลากรเพื่อสวัสดิการ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
5.1 การรายงานการควบคุมภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550
5.2 รายงานผลการดำเนินการจัดการหลักสูตรโครงการพิเศษ คณะเทคนิคการแพทย์
ประจำปีการศึกษา 2550
5.3 การแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อรัฐสภา
5.4 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
5.5 การยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มให้กับงานวิจัย
5.6 นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันโครงงาน
“กล้าใหม่...สร้างสรรค์ชุมชน”ระดับอุดมศึกษา จากธนาคารไทยพาณิชย์จำกัด (มหาชน)
5.7 สภาข้าราชการและลูกจ้าง มข. เป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการประจำปี พ.ศ.2551 เรื่อง
“เปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อผู้ปฏิบัติงานและสถาบันอุดมศึกษา”
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
6.1 (ร่าง) ระเบียบฯว่าด้วย สวัสดิการเงินกู้เพื่อการเคหะสงเคราะห์(ฉบับที่ 3) พ.ศ. .....
6.2 หลักการการใช้งบประมาณเพื่อเดินทางไปต่างประเมศ
6.3 (ร่าง) ข้อบังคับฯ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาการอุทธรณ์ผลการพิจารณาการ แต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์
พ.ศ.2551
6.4 รายงานการเงิน ปีงบประมาณ 2551 ไตรมาสที่ 1
6.5 งานชื่นชมยินดี ด้วยไมตรีและขอบคุณ
6.6 HR Northeast Forum 2008: HR กับการพัฒนาองค์กรสู่ High Performance Organization
6.7 ขอเชิญไปใช้สิทธิ์เลือก สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.)

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2511-02-22

Files

dean4_51.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “การประชุมคณบดีปี2551 ครั้งที่4,” KKU Archives, accessed December 6, 2021, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/842.

Output Formats