Browse Items (1 total)

  • Tags: ขอนแก่นเทนนิสซิตี้

dean10_48.pdf
รายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 10/2548
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2548
ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารแก่นกัลปพฤกษ์
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 เรื่องที่ได้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 4/2548 เมื่อวันที่ 1…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2