การประชุมคณบดีปี2550 ครั้งที่10

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2550 ครั้งที่10

Description

รายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 10/2550
เมื่อวันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน 2550
ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารแก่นกัลปพฤกษ์

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 9/2550 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2550
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน (ไม่มี)
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 (ร่าง) ระเบียบฯ ว่าด้วย การเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เข้าสู่การศึกษาในระบบตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2550
4.2 นโยบายการรับบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยวิธีรับตรง ประจำปีการศึกษา 2551
4.3 ขออนุมัติเปลี่ยนกลุ่มนักศึกษาในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาเป็นกลุ่มที่ 2
4.4 แบบสอบถามเรื่อง “การรับเป็นสถาบันต้นแบบภายใต้โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการบริหารของมหาวิทยาลัยใหม่”
4.5 การพัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
4.6 การแต่งตั้งคณะทำงานด้านนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยแห่งชาติ (พ.ศ.2551-2553)
4.7 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ
4.8 (ร่าง) ระเบียบวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลและ (ร่าง) ระเบียบฯ ว่าด้วยการบริหารการเงินและพัสดุ พ.ศ.2550 (--ขอถอนวาระ--)
4.9 พิจารณาเสนอชื่อกรรมการกำกับติดตามประเมินผลงานของผู้บริหารระดับหัวหน้าหน่วยงาน
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
5.1 การจัดกิจกรรม “Universiade Campus Tour” เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยโลก ฤดูร้อน ครั้งที่ 24
5.2 หลักการและแนวทางในการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปี 2550
5.3 รายงานความคืบหน้าของการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
5.4 สรุปผลการดำเนินงานและรายงานผู้สอบบัญชีของวิทยาลัยบัณทิตศึกษาการจัดการประจำปีงบประมาณ 2549
5.5 ประชาสัมพันธ์การสรรหาผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม
5.6 การเร่งรัดการดำเนินการมาตรการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่าย งบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2550
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
6.1 (ร่าง) ระเบียบฯ ว่าด้วยโครงการวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2550
6.2 เสนอชื่อผู้แทนคณบดีร่วมเป็นกรรมการกลางดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์
6.3 ข้อคิดเห็นเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินการพิจารณาผู้สมควรได้ปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปี 2550
6.4 กำหนดการงานบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 44

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2550-06-08

Files

dean10_50.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “การประชุมคณบดีปี2550 ครั้งที่10,” KKU Archives, accessed April 25, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/716.

Output Formats