การประชุมคณบดีปี2544 ครั้งที่6

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2544 ครั้งที่6

Description

ระเบียบวาระการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 6/2544

ระเบียบวาระที่ เรื่อง
21 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม

22 รับรองรายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 5/2544 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2544

23 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน

24 เรื่องเสนอใหม่
4.11 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.11.1 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ…
4.11.2 ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยประกาศนียบัตรบัณฑิตของมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ…
4.11.3 ร่างประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่…/2544) เรื่อง การเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลทางทันตกรรมของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2544
4.11.4 ขอแจ้งผลการลงประชามติของคณาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น และขอเสนอให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาทบทวนนโยบายการนำมหาวิทยาลัยขอนแก่นไปบริหารในรูปแบบมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐภายในปี พ.ศ.2545
4.11.5 ขออนุมัติใช้เงินทุนสำรอง (7%) งบประมาณเงินรายได้ปี 2544

4.12 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
4.12.1 สรุปผลการดำเนินงานของสถาบันสันติศึกษา ปีงบประมาณ 2539 และ 2540

5 เรื่องอื่นๆ

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2544-03-07

Files

d2544-7.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม , “การประชุมคณบดีปี2544 ครั้งที่6,” KKU Archives, accessed May 22, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/479.

Output Formats