การประชุมคณบดีปี2540 ครั้งที่20

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2540 ครั้งที่20

Description

1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

2 รับรองรายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 19/2540 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2540

3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
3.1 รายงานผลการตรวจสอบบัญชีประจำปีงบประมาณ 2540 ของคณะเทคนิคการแพทย์

4 เรื่องเสนอใหม่
4.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1.1. ขออนุมัติปรับแผนการเรียนของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขา วิศวกรรมเครื่องกล ฉบับ พ.ศ.2537
4.1.2 เสนอขอใช้เงินรายได้ 3% ของส่วนกลางเป็นทุนการศึกษาสำหรับผู้รับทุนโครงการส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ประจำปี 2540
4.1.3 เสนอขอความเห็นชอบในมาตรการการประหยัดการใช้กระแสไฟฟ้า และน้ำประปา
4.1.4 ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่…/2540) เรื่องโครงการเงินยืมฉุกเฉินนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

4.2 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
4.2.1 เสนอรายงานผลการตรวจสอบบัญชีของโครงการพิเศษผลิตทันตแพทย์ขั้น ปริญญาโท สาขาทันตกรรมจัดฟัน

5 เรื่องอื่นๆ

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2540-10-08

Files

d2540-21.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “การประชุมคณบดีปี2540 ครั้งที่20,” KKU Archives, accessed June 17, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/480.

Output Formats