การประชุมคณบดีปี2529 ครั้งที่23

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2529 ครั้งที่23

Description

ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 22/2529
เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2529

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 ขอทราบความเห็นเกี่ยวกับหัวข้อการประชุมทางวิชาการประจำปีของที่ ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย
2.2 ขออนุมัติแต่งตั้งรองคณบดีฝ่ายวิจัยคระเกษตรศาสตร์
2.3 ขออนุมัติใช้เงินทุนสำรอง สำนักงานอธิการบดี

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
3.1 ขอทราบความคืบหน้าโครงการจัดตั้งวิทยาลัยอุบลราชธานี
1.งบประมาณ
ก. เงินงบประมาณจากรัฐบาลไทย
ข. ความช่วยเหลือจากรัฐบาลญี่ปุ่น
2. การศึกษาพื้นที่จัดตั้งวิยาลัยอุบลราชธานี
ก. พื้นที่ในเขตเทศบาลเมืองอุบลใกล้โรงพยาบาลสรรพสิทธิ ประสงค์
ข. พื้นที่ศูนย์รับผู้อพยพ
ค. พื้นที่สาธารณะบริเวณหนองอีเจมหมู่บ้านศรีไค
3.2 เรื่องที่จะนำเสนอสภามหาวิทยาลัย (เพิ่มเติม)
3.3 การพิจารณางบประมาณประจำปี 2530

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 ขอปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะเกษตรศาสตร์
4.2 ขออนุมัติใช้เงินรายได้คณะเพื่อสนับสนุนการจัดสัมมนาอาจารย์ใหม่
4.3 ขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตผู้ช่วยเป็นกรณีพิเศษ
4.4 ขอให้แก้ไขพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อ สำหรับสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 ข้อสรุปจากการสัมมนาบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีการศึกษา 2529
5.2 ขออนุมัติให้สมาชิกสภาคณาจารย์เบิกจ่ายเงินเป็นค่าลงทะเบียนจากคณะ ต้นสังกัด
5.3 การแต่งตั้ง อ.ก.ม.มหาวิทยาลัย
5.4 ขอเปลี่ยนแปลงรายวิชาในหมวดวิชาพื้นฐานทั่วไปในหลักสูตรศิลปศา สตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ
5.5 การศึกษาขั้นหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต บัณฑิตอาสาสมัครพัฒนา ชนบท
5.6 ร่างประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ ) เรื่องหลักเกณฑ์การบริการ ให้ยืมระหว่างห้องสมุดภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2529
5.7 การสั่งซื้อหนังสือต่างประเทศ
5.8 โครงการสัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น
5.9 ขอเพิ่มจำนวนผู้ที่ผ่านการสอบข้อเขียนคัดเลือกเข้าศึกษาตามโควตาพิเศษ
5.10 งานเทศกาลไหม ประเพณีผูกเสี่ยว และงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2529

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2529-11-05

Files

d_23 2529.pdf
d_23(9-18)-27 2529.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “การประชุมคณบดีปี2529 ครั้งที่23,” KKU Archives, accessed February 9, 2023, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/481.

Output Formats