การประชุมคณบดีปี2522 ครั้งที่4

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2522 ครั้งที่4

Description

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีครั้งที่ 3/2522 เมื่อวันพุธที่ 24 มกราคม 2522
วาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน (ไม่มี)
วาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
3.1 การแบ่งส่วนราชการในคณะสาสุขศาสตร์และบัณฑิตวิทยาลัย
วาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 ร่างประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่องการรับนักเรียนดีของโรงเรียนใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2522 เพิ่มเติม
4.2 ขอเลื่อนกำหนดการคัดเลือกนักศึกษาเข้ารับทุนการศึกษา

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2522-02-12

Files

d2522-4.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “การประชุมคณบดีปี2522 ครั้งที่4,” KKU Archives, accessed April 21, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/482.

Output Formats