การประชุมคณบดีปี2540 ครั้งที่21

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2540 ครั้งที่21

Description

1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 การอนุญาตให้หัวหน้าโครงการจัดตั้งคณะเศรษฐศาสตร์เข้าประชุมในที่ประชุมคณบดี

2 รับรองรายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 20/2540 เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2540

3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน

4 เรื่องเสนอใหม่
4.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1.1 เสนอชื่อผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นคนใหม่ เพื่อดำเนินการในการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
4.1.2 นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ขออุทธรณ์คำสั่งลงโทษ
4.1.3 โครงการจัดตั้งฟาร์มสัตว์ปีกเชิงธุรกิจ คณะเกษตรศาสตร์
4.1.4 ภาระงานการควบคุมวิทยานิพนธ์
4.1.5 โครงการ/กิจกรรมร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
4.1.6 ขอปรับอัตราค่าธรรมเนียมการใช้ห้องสมุด

4.2 เรื่องเสนอเพื่อทราบ

5 เรื่องอื่นๆ

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2540-11-05

Files

d2540-22.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “การประชุมคณบดีปี2540 ครั้งที่21,” KKU Archives, accessed September 27, 2023, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/483.

Output Formats