การประชุมคณบดีปี2544 ครั้งที่7

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2544 ครั้งที่7

Description

ระเบียบวาระการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 7/2544

ระเบียบวาระที่ เรื่อง
25 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 เรื่องที่เลขานุการแจ้ง
1.1.1 เรื่องและมติที่ได้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นในคราวประชุม ครั้งที่ 2/2544 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2544 (เอกสารเสนอในที่ประชุม)

26 รับรองรายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 6/2544 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2544 (เอกสารเสนอในที่ประชุม)

27 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน

28 เรื่องเสนอใหม่
4.13 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.14 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
4.14.1 โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่นกับกรมอาชีวศึกษา ปี 2544

5 เรื่องอื่นๆ

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2544-03-14

Files

d2544-8.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม , “การประชุมคณบดีปี2544 ครั้งที่7,” KKU Archives, accessed March 22, 2023, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/484.

Output Formats